Het Wapen van Sandenburg

Privacy Policy

Eigenaar en gegevensbeheerder

Het Wapen van Sandenburg
Sandenburgerlaan 2
3941 ME Doorn
Nederland

E-mailadres eigenaar: info@hetwapenvansandenburg.nl

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Website zelf of via derden verzamelt, zijn er: Cookies en Gebruiksgegevens.

Volledige details over elk type Persoonsgegevens dat wordt verzameld, worden verstrekt in de daarvoor bestemde secties van dit privacybeleid of in specifieke toelichtende teksten die worden weergegeven voordat de Gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Website.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die door deze Website worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze Gegevens kan het voor deze Website onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet te verstrekken zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Website worden gebruikt, dient om de door de Gebruiker gewenste Dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Website en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van gegevensverwerking

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of onbevoegde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Rechtsgrondslag voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Onder sommige wetgevingen is het de Eigenaar toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen deze verwerking (“opt-out”), zonder zich te hoeven baseren op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;
  verstrekking van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de
 • Gebruiker en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan;
  de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
  de verwerking verband houdt met een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
  de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.

In elk geval zal de Eigenaar graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen gegevens worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers de sectie met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om meer te weten te komen over de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder het internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar via de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen.
 • Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar worden verplicht om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Analytics en Heat mapping en registratie van sessies.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie over deze verwerkingsdoeleinden en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, vinden in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analytics

De diensten in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat om webverkeer te monitoren en analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van Gebruikers bij te houden.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website te volgen en te onderzoeken, rapporten over de activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten.

Heat mapping en opnemen van sessies

Heat mapping-services worden gebruikt om de gebieden op een pagina weer te geven waar gebruikers het vaakst de muis bewegen of klikken. Dit laat zien waar de aandachtspunten zich bevinden. Deze services maken het mogelijk om webverkeer te monitoren en analyseren en het gedrag van gebruikers bij te houden.
Sommige van deze services kunnen sessies opnemen en beschikbaar maken voor latere visuele weergave.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een sessie registratie en heat mapping service geleverd door Hotjar Ltd.
Hotjar ondersteunt generieke “Do Not Track” headers. Dit betekent dat de browser zijn script kan vertellen geen gegevens van de gebruiker te verzamelen. Deze instelling is beschikbaar in alle grote browsers. Vind Hotjar’s opt-out informatie hier.

Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookies, Gebruiksgegevens en verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Malta

De rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die worden verwerkt door de Eigenaar.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming op elk moment intrekken.
Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens.

Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer informatie is te vinden in de specifieke sectie hieronder.

Toegang tot hun gegevens.

Gebruikers hebben het recht om te weten of Gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

Verifieer en zoek rectificatie.

Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.

De verwerking van hun Gegevens beperken.

Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.

Hun Persoonlijke Gegevens laten verwijderen of op een andere manier laten wissen.

Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van hun Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.

Hun gegevens ontvangen en laten overdragen naar een andere controller.

Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Dien een klacht in.

Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, voor de uitoefening van een officieel gezag dat aan de Eigenaar toekomt of ten behoeve van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden aan te voeren die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking zonder enige rechtvaardiging te hoeven geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uitoefenen

Verzoeken tot uitoefening van gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en zullen zo snel mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt voor juridische doeleinden in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van onjuist gebruik van deze Website of de gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar verplicht kan worden om persoonlijke gegevens te openbaren op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Website de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Website en diensten van derden bestanden verzamelen die interactie met deze Website registreren (Systeemlogs) en hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Do Not Track”-verzoeken worden behandeld

Deze Website ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
Lees hun privacybeleid om te bepalen of de diensten van derden die worden gebruikt de “Do Not Track”-verzoeken honoreren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door haar Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Website en/of – voor zover technisch en wettelijk mogelijk – een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via alle contactgegevens die beschikbaar zijn voor de Eigenaar. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij de datum van de laatste wijziging onderaan wordt vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar waar nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.